Statut Općine Tovarnik

Statut Općine Tovarnik (pročišćeni tekst)

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA OPĆINE TOVARNIK

 

Na temelju članka 2. Odluke o izradi pročišćenog teksta Statuta Općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Tovarnik, na sjednici održanoj 18.6.2020. godine utvrdila je pročišćeni tekst Statuta Općine Tovarnik.
Pročišćeni tekst Općine Tovarnik obuhvaća tekst Statuta Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/13), tekst Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. broj 14/13 ) tekst Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.1/18 ), tekst Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 6/18 )i tekst Statutarne odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 021-05/20-03/37
URBROJ: 2188/12-04-20-1
Tovarnik, 18.6.2020.

STATUT OPĆINE TOVARNIK (pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Tovarnik, njezina službena obilježja, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Tovarnik ( dalje u tekstu: Općina ).

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.
Napomena: Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018, iza stavka 1. dodan je stavak 2. koji glasi: „Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
U sastavu Općine su sljedeća naselja: Tovarnik i Ilača.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina je pravna osoba.
Sjedište Općine je u Tovarniku, A.G.Matoša 2.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Tovarnik i izražava pripadnost Općini Tovarnik.
Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom
Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima
Napomena: Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018, iza stavka 4. dodan je stavak 5. koji glasi: „Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima“

Članak 5.

Grb Općine Tovarnik je povijesni grb naselja Tovarnik.
Grb Općine Tovarnik čini modri štit, lemeš, zublje, kosa i pšenične vlati.

Članak 6.

Zastava Općine Tovarnik je pravokutnog oblika, sa četiri jednaka zlatno-žuta i tri bijela polja, naizmjenično raspoređena sa početnim zlatno-žutim poljem.
U sredini zastave je grb općine Tovarnik
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan Općine Tovarnik je 13. 06.(lipanj) koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 9.

Javna priznanja Općine su:

1. Počasni građanin Općine Tovarnik.
2. Nagrada Općine Tovarnik za životno djelo
3. Nagrada Općine Tovarnik
4. Zahvalnica Općine Tovarnik
Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).
Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 15.

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području te
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće , temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značenja za to tijelo.

Članak 17.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na županiju Vukovarsko- srijemsku.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti:
– jedna trećina članova Općinskog vijeća,
– općinski načelnik,
– većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i
– najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma podnijelo 20% od ukupnog broja birača u jedinici lokalne samouprave, predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku 30 dana od zaprimanja prijedloga.
Općinsko vijeće je dužno u roku 30 dana od zaprimanja odluke tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.
Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine nije obvezujući.

Napomena:
Odredbom članka 4. stavka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. stavak 5. mijenja se i glasi: „Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma podnijelo 20% od ukupnog broja birača u jedinici lokalne samouprave, predsjednik predstavničkog tijela dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku 30 dana od zaprimanja prijedloga. Općinsko vijeće je dužno u roku 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.“
Stavkom 2. istoga članka dodaje se stavak 8. koji glasi: „Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja općine nije obvezujući.“

Odredbom članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) u članku 5. i 6. brišu se riječi: „središnjeg“

Članak 20.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv može podnijeti 20% od ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv ili 2/3 članova predstavničkog tijela.
Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača.
Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.
Referendum za opoziv ne može se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika
Odluka o opozivu općinskog načelnika, i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u općini, ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za lokanu i regionalnu samoupravu.
Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegova zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada RH imenuje povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Načelnika.
Napomena:
Odredbom članka 5. stavka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. u članku 20. stavka 2. mijenja se i glasi: „Prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv može podnijeti 20% od ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv ili 2/3 članova predstavničkog tijela.“
Stavkom 2. istoga članka, stavak 6. mijenja se i glasi: „Referendum za opoziv ne može se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika“
Stavkom 3. istoga članka dodaje se iza stavka 6. stavak 7. koji glasi: „Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika“
Stavkom 4. istoga članka određeno je da stavak 7. postaje stavak 8. te se mijenja i glasi: „Odluka o opozivu općinskog načelnika, i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u općini, ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokanu i regionalnu samoupravu“
Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) u stavku 4. briše se riječ: „središnjem“, u stavku 5. briše se riječ:“središnje“ , u stavku 8. briše se riječ: „središnjem“

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu.

Članak 24.

Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, koje provodi tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu
Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) u članku 24. briše se riječ: „središnje“

Članak 25.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 26.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 25. stavka 3. ovoga Statuta.
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 27.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

Članak 28.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

VII. TIJELA OPĆINE TOVARNIK

Članak 29.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 30.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.
Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 31.

Općinsko vijeće:
– donosi Statut Općine,
– donosi Poslovnik o radu,
– donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
– donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
– usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
– donosi odluku o privremenom financiranju,
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna,
– donosi odluku o promjeni granice Općine,
– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
– donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
– raspisuje lokalni referendum,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
– bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
– odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
– Daje suglasnosti na cjenike i usluge osnovanih trgovačkih društava Općine Tovarnik koja obavljaju komunalne javne poslove za potrebe Općine i građana

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je nazočna većina članova.
Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i odluku pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donosi se većinom glasova svih članova općinskog vijeća
Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela donosi se 2/3 većinom svih članova predstavničkog tijela
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Tovarnik. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici
Napomena:
Odredbom članka 6. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. u članku 31. iza stavka 20 dodaju se:
Stavak 21 koji glasi: „Daje suglasnosti na cjenike i usluge osnovanih trgovačkih društava Općine Tovarnik koja obavljaju komunalne javne poslove za potrebe Općine i građana.“

Stavak 22 koji glasi: „Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je nazočna većina članova.“
Stavak 23 koji glasi: „Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i odluku pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donosi se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.“
Stavak 24 koji glasi: „Odluka o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova predstavničkog tijela donosi se 2/3 većinom svih članova predstavničkog tijela.“

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova općinskog vijeća
Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se u pravilu iz reda predstavničke većine a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.

Napomena:

Odredbom članaka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br 14/13 ) u članku 32. stavku 2. iza riječi „biraju se“ dodaju se riječi „ u pravilu“, tako da nakon dopune glasi:“ Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se u pravilu iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.“

Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. u članku 32. dodaje se stavak 4. koji glasi: „ Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.“

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:
– zastupa Općinsko vijeće,
– saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
– predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
– održava red na sjednici Općinskog vijeća,
– usklađuje rad radnih tijela,
– potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
– brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
– brine se o zaštiti prava vijećnika i
– obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednik općinskog vijeća dostavlja Statut, poslovnik, proračun i duge Opće akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode općinskom načelniku
Napomena: Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) u članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi: „Predsjednik općinskog vijeća dostavlja Statut, poslovnik, proračun i duge Opće akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode općinskom načelniku.“

Članak 34.

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.
U Općinskom vijeću pravo na razmjernu zastupljenost ostvaruju pripadnici srpske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 35.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.
Napomena: Odredbom članka 8 Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. u članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi: „Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora.“

Članak 36.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 37.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
– ako podnese ostavku, koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste, danom dostave pisane ostavke;
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
– ako mu prestane prebivalište s područja Općine Tovarnik, danom prestanka prebivališta,
– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
– smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice EU, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva

Članak 38.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz st. 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga

Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanima Zakonom o općem upravnom postupku sukladno zakonu.
Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
– predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;
– postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
– postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;
– sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati;
– tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge
– uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 40.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. Radna tijela

Članak 41.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

– Komisija za izbor i imenovanja,
– Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
– Mandatna komisija,
– Komisija za proračun i financije
– Komisija za prigovor i pritužbe

Članak 42.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
– propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 43.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 44.

Mandatna komisija:

– na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

Članak 45.

Komisija za Proračun i financije:
Komisija za Proračun i financije raspravlja o Proračunu i financijama Općine, zauzima stavove, te daje mišljenje o pitanjima koja se odnose:
– općinski proračun i godišnji obračun proračuna
– porezni sustav i poreznu politiku
– stanje o prihodima i rashodima Općine
– ostala pitanja koja se tiču financiranja i financijskog poslovanja.

Članak 46.

Komisija za prigovore i pritužbe:
Komisija za prigovore i pritužbe građana raspravlja o podnesenim prigovorima i pritužbama građana na zaposlene u Općini Tovarnik te o drugim uočenim nepravilnostima, te predlaže određene mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Članak 47.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 48.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.
Mandat općinskog načelnika traje četiri godine a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

– priprema prijedloge općih akata;
– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;
– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
– odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do milijun kuna a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn općinski načelnik može odlučivati do 70.000,00 kn. stjecanje i otuđivanje nekretnine i pokretnine te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima;
– upravlja prihodima i rashodima Općine;
– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač grad
– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
– imenuje i razrješava predstavnike općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice, i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
– utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;
– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba;
– razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
– obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama
– imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;
– sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
– do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;
– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;
– donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;
– organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;
– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine i povjerenih poslova državne uprave.
– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i povjerenim poslovima državne uprave
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
– obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. Alineje 8. ovog članka tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Općinski načelnik nema obvezu dostaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. Alineje 12. Općinskom vijeću nego ima obvezu za objavu te odluke u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja predmetne odluke.

Napomena:
Odredbom članka 2. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.6/18 ) u članku 48. stavku 3., alineji 5. umjesto „ raspolaganja ostalom imovinom“ treba stajati „drugo raspolaganje imovinom“
Odredbom članka 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.6 18 ) članak 48. stavka 5. Statuta mijenja se i glasi: „Općinski načelnik nema obvezu dostaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. Alineje 12. Općinskom vijeću nego ima obvezu za objavu te odluke u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja predmetne odluke.“
Odredbom članka 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) u članku 48. stavku 3, alineji 26 brišu se riječi : „odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu“ i zamjenjuju se riječima: „i povjerenih poslova državne uprave“a u alineji 27. riječi „poslovima državne uprave“ zamjenjuju se riječima : „ povjerenim poslovima državne uprave“

Članak 49.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 50.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 51.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

– ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta
– ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj aktom u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktom koje je donijelo Općinsko vijeće.

Napomena: Odredbom članka 6 Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) u članku 51. stavku 1. alineji 1. riječi: „ predstojnika ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ zamjenjuju se riječima:“ nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“

Članak 52.

Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnost.
Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.
Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Napomena: Odredbom članka 9 Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. članak 53. mijenja se i glasi: „Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“

Članak 54.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
– danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
– danom prestanka prebivališta na području Općine,
– danom prestanka hrvatskog državljanstva i
– smrću.
U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika koji je izabran zajedno s njim

Članak 55.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 20. ovoga Statuta.

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 56.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Tovarnik sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 57

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Tovarnik imaju pravo:
– predlagati tijelima Općine mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
– isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine;
– biti obaviješteni o svakom pitanju o kojemu će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Članak 58.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 59.

Na području Općine Tovarnik, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Tovarnik isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu

Članak 60.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine, i to:
– u sastavu svojih pečata i žigova
– u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
– u zaglavljima službenih akata koje donose

Članak 61.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske

Članak 62.

Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

Članak 63.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na svoje predstavnike u Općinskom vijeću, sukladno svojoj zastupljenosti u ukupnom broju stanovništva općine, u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 64.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i ovim Statutom te obavljanje povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravna tijela Općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
Napomena: Odredbom članka 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) u članku 64. stavku 1. riječi : „poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu“ zamjenjuje se riječima: „povjerenih poslova državne uprave“

Članak 65.

Upravna tijela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere.
Upravna su tijela za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna općinskom načelniku.

Članak 66.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 67.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

Članak 68.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 67. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik.

Članak 69.

Obavljanje određenih djelatnosti općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 70.

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 71.

Mjesni odbori na području Općine su: mjesni odbor Tovarnik ( za naselje Tovarnik ) i mjesni odbor Ilača ( za naselje Ilača )
Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 72.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruge građana sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik i 1/3 članova predstavničkog tijela.
Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili njihove organizacije ili udruženja, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku.
Napomena: Odredbom članka 10 Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. stavak 1. mijenja se i glasi: „Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruge građana sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik i 1/3 članova predstavničkog tijela.“

Članak 73.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 74.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

Članak 75.

Tijela mjesnog odbora su:
– vijeće mjesnog odbora i
– predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 76.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 77.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 78.

Broj članova vijeća mjesnog odbora se određuje prema broju stanovnika mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora s predsjednikom ima:
5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1000 stanovnika
7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1000 stanovnika
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 79.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova , na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

Članak 80.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 81.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 82.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 83.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 84.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 85.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

Članak 86.

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 87.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.
U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.
Napomena: Odredbom članka 11 Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. stavak 2. mijenja se i glasi: „U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE TOVARNIK

Članak 88.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Tovarnik, čine imovinu Općine Tovarnik.
Članak 89.

Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog gospodara.
U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.
Napomena:
Odredbom članka 4. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 6/18 ) u članku 89. stavku 1. izraz „ domaćina “ zamjenjuje se izrazom „gospodara“

Članak 90.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:
– općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
– prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
– prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,
– prihodi od koncesija,
– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
– udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
– sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
– drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 91.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka Općine iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi i izdatci proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima i primicima

Članak 92.

Temeljni financijski akt Općine Tovarnik je proračun, koji donosi općinsko vijeće u skladu sa odredbama posebnih propisa a na prijedlog općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog predlagatelja. Prijedlog proračuna podnosi se općinskom vijeću u rokovima utvrđenim posebnim propisima
Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.
Napomena: Odredbom članka 12 Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. dodaje se stavak 1. koji glasi: „Temeljni financijski akt Općine Tovarnik je proračun, koji donosi općinsko vijeće u skladu sa odredbama posebnih propisa a na prijedlog općinskog načelnika kao jedinog ovlaštenog predlagatelja. Prijedlog proračuna podnosi se općinskom vijeću u rokovima utvrđenim posebnim propisima“ a stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 93.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.
Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 94.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 95.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI OPĆINE

Članak 96.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 97.

Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća

Članak 98.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 99.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela

Članak 100.

Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. ( upravne stvari )

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Vukovarsko srijemske županije ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 101.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Napomena: Odredbom članka 8. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( “Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) u članku 101. stavku 1. briše se riječ: „središnja“ a u stavku 2. riječi: „obavlja ured državne uprave u Vukovarsko srijemskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.“ Zamjenjuju se riječima: „obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“

Članka 102.

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuje se poslovnikom općinskog vijeća.

Članak 103.

Opći akti se prije nego stupe na snagu objavljuju u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

Opći akti stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da stupa na snagu prvog dana nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje

XIV. JAVNOST RADA

Članak 104.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 105.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica
– objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom vjesniku Vukovarsko srijemske županije i na internetskim stranicama Općine.
– Izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:
– održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije
– objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom vjesniku VSŽ i na internetskim stranicama Općine.
– Izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja

Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

XV.SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 106.

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom

Članak 107.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 109.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine (“Službeni Vjesnik VSŽ” broj 12/09) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.
Opći akti prije nego što stupe na snagu objavljuje se u službenom glasilu i na općinskoj web stranicu i stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako zbog opravdanih razloga nije propisano da stupaju na snagu prvog dana od dana objave, te ne mogu imati povratno djelovanje.

Napomena: Odredbom članka 13 Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. u članku 109 dodaje se stavak 2. koji glasi: „Opći akti prije nego što stupe na snagu objavljuje se u službenom glasilu i na općinskoj web stranicu i stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako zbog opravdanih razloga nije propisano da stupaju na snagu prvog dana od dana objave, te ne mogu imati povratno djelovanje.“

Članak 110.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom Vjesniku Vukovarsko-srijemske županije
Članak 37. Stavak 2. stupio na snagu danom pristupanja RH Europskoj uniji
Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Tovarnik (“Službeni Vjesnik VSŽ”, broj 12/09).
U ostalom dijelu statut ostaje neizmijenjen.
Napomena: Odredbom članka 15 Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br.1/18. ) koja je stupila na snagu 6.2.2018. u članku 110. stavak 2. mijenja se i glasi: „Članak 37. Stavak 2. stupio na snagu danom pristupanja RH Europskoj uniji“ te se dodaje stavak 4. koji glasi: „U ostalom dijelu statut ostaje neizmijenjen“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 14/13 ) koja je stupila na snagu 2.8.2013.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske županije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 1/18 ) koja je stupila na snagu 6.2.2020.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 6/18 ) koja je stupila na snagu 5.4.2018.

Članak 5.
Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tovarnik ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 3/20 ) koja je stupila na snagu 21.3.2020.

Članak 10.
Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA STATUT, POSLOVNIK
I NORMATIVNU DJELATNOST
Marta Balić

Skip to content