Općinska načelnica

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK


Ruža Veselčić – Šijaković, oec.

Tel.: 032/550-946
Mob.: 099/204 41 38
E-mail: opcina.tovarnik1@vu.t-com.hr

Načelnica općine zastupa Općinu i nositeljica je izvršne vlasti Općine. Odgovorna je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njenom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Načelnica o svom radu izvještava Općinsko vijeće dva (2) puta godišnje i to najkasnije do 30. travnja tekuće godine za drugo polugodište protekle godine i do 15. rujna za prvo polugodište tekuće godine.

 

Izvješća o radu načelnice

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.07.2017. – 31.12.2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.01.2017. – 30.06.2017. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 01.07.2016. – 31.12.2016. g.

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje od 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

 

 

ZAMJENIK NAČELNICE OPĆINE TOVARNIK

Jasmin Budinski, ing. prometa

Tel.: 032/524-931

Mob.: 099 807 61 10

E-mail: zamjenik.tovarnik@gmail.com

Načelnica općine, sukladno Zakonu o lokalnoj samoupravi, ima jednog zamjenika. Zamjenik načelnice bira se na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Ako je načelnica općine duže vrijeme spriječena ili odsutna, u obavljanju njene dužnosti zamjenjuje ju njen zamjenik.

Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, načelnica općine može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa načelnice. Povjeravanjem poslova zamjeniku, načelnica ne prestaje biti odgovorna za njihovo obavljanje.

Od 01. ožujka 2019. godine zamjenik načelnice svoju dužnost obavlja kao volonter.

 

REGISTAR ODLUKA NAČELNICE

DATUMDOKUMENTDONEŠENO
7.4.2021PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK-NOVI-2021Načelnica
30.3.2021PRAVILNIK O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI (4)Načelnica
21.01.2021Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasceNačelnica
23.12.2020Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021. godinuNačelnica
23.12.2020Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinuNačelnica
19.10.2020Odluka - nagrada studenti 2020Načelnica
18.06.2020Odluka o korištenju službenih automobila – kopija – kopijaNačelnica
18.06.2020Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine TovarnikNačelnica
18.06.2020Odluka o provedbi postupka stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Općine TovarnikNačelnica
28.5.2020Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka, 2020.Načelnica
28.5.2020Odluka o mjerama zaštite od požara u 2020Načelnica
28.5.2020Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 2020., TovarnikNačelnica
20.5.2020Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela - NOVI 2020Načelnica
30.3.2020IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODANačelnica
30.3.2020Završno izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i koncecije polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2019.Načelnica
30.3.2020izvješće o izvršenju programu gradnje objekata za gospodarenje kom.otpadom za 2019.Načelnica
30.3.2020izvješće o radu načelnice 1.7.-31.12.2019.Načelnica
25.3.2020izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. god.Načelnica
16.3.2020godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za održavanje poljoprivrednih rudina u 2019. god.Načelnica
30.1.2020Odluka o dopunama pravilnika o unutarnjem redu juo i sistematizacijeNačelnica
30.01.2020Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolestiNačelnica
30.1.2020plan prijma u službu 2020 -tablica

plan prijma u službu 2020
Načelnica
23.01.2020Odluka o osnovici za obračun plaće 2020Načelnica
23.1.2020Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenikaNačelnica
31.12.2019Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. g.Načelnica
31.12.2019Plan klasifikacisjkih oznaka 2020Načelnica
30.10.2019Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju za 2019-2020Načelnica
28.10.2019Procedura naplate prihoda OpćineNačelnica
28.10.2019Procedura od zaprimanja do plaćanja računaNačelnica
28.10.2019Procedura o stvaranju ugovornih obvezaNačelnica
28.10.2019Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni putNačelnica
28.10.2019Procedura_o_blagajnickom_poslovanju-3Načelnica
06.09.2019.Odluka o dodjeli jednokratnih nočanih naknadaNačelnica
2.9.20192. odluka o promjeni Pravilnika o plaćama, naknadama plaće, materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine TovarnikNačelnica
22.3.201911. odluka_o_dopunama_pravilnika_o_unutarnjem_redu_juo_i_sistematizacijeNačelnica
22.3.20192.1. IZMJENE plana prijema 2019 tablicaNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - sportNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programimaza udruge 2019 - kulturaNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - karitativne udruge i socijalna skrbNačelnica
6.3.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima za udruge 2019 - braniteljiNačelnica
30-1-2019Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, 2019Načelnica
17.1.20191. Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge 2019
1.2.Ogledni_obrazac_za_godisnji_plan_natjecaja_2019
Načelnica
14.1.2019Plan prijma u službu 2019

Plan prijima u službu 2019 tablica
Načelnica
2.1.2018Odluka nagrađivanje učenikaNačelnica
26.1.2018.Naredba o sterilizaciji pasa i mačakaNačelnica
2.1.2018.Plan prijema u službu 2018 - tablicaNačelnica
2.1.2018.Plan prijema u službu 2018Načelnica
Skip to content