Javna nabava


Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili  poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim  stranicama.

2021. godina

2.izmjene -Plan javne Nabave

1. Izmijena plana javne nabave 2021.

Rpt_PlanNabave 2021.

 

 

2020. godina

4. Izmjena Plana nabave, 16.10.2020.

3. Izmjena plana javne nabave,  4.8.2020.

2. Izmjena plana javne nabave, 6.7.2020.

Plan Nabave izmijenjeni 17.2.2020.

Plan Nabave OPĆINA TOVARNIK 2020.

 

2019. godina

Plan Nabave Općina Tovarnik 2019

 

2018. godina

Plan javne nabave za 2018. g.

 

2017. godina

III. izmjene plana javne nabave za 2017. g.

II. izmjene plana javne nabave za 2017. g.

I. izmjene plana javne nabave za 2017. g.

Plan javne nabave za 2017. g.

 

2016. godina

I. izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. g.

Plan javne nabave za 2016. g.PODATCI O NARUČITELJU

Naziv: Općina Tovarnik
Sjedište: Tovarnik, A. G. Matoša 2
OIB: 38906942564
Telefon: 032/524-023
Telefaks: 032/524-022
URL: www.opcina-tovarnik.hr

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Naziv: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Adresa: A. G. Matoša 2, Tovarnik
Telefon: 032/550 947
e-mail: opcinatovarnik@gmail.com 

IZJAVE I PRAVILNICI

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Općina Tovarnik, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne  novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije,  kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za  odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na  sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija,  primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i  provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja,  zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

TEHNIČKE KONZULTACIJE

Općina Tovarnik, temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i  informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u  vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na  tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,   koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi  dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i  transparentnosti.

 

VAŽNE POVEZNICE

Zakon o javnoj nabavi

Elektronički oglasnik javne nabave

portal javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Skip to content